Hastane Başhekimi

Doç. Dr. Hülya KILIÇ YILMAZ


Başhekimin Mesajı


    Bölümlerimiz » Diğer Birimler » Enfeksiyon Kontrol Komitesi »   

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Enfeksiyon Kontrol ve Önleme Program Kitapçığı için tıklayınız..

Enfeksiyon Kontrol Komitesi El Hijyen Programı için tıklayınız..

Enfeksiyon Kontrol Komitesi;
11 Ağustos 2005 tarihinde 25903 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği”ne uygun olarak Yataklı tedavi kurumlarında, enfeksiyon kontrol programlarının belirlenmesi ve uygulanması konu ile ilgili sorunları tespit edilmesi, çözüme yönelik faaliyetleri düzenlemek ve yürütmek ve yataklı tedavi kurumları düzeyinde alınması gereken kararları gerekli mercilere iletilmesini sağlayan sorumlu komitedir.

EKK ÜYELERİ
Kuruluş Tarihi: 08.03.2002
 
EKK başkanı ve üyeleri baştabiplik tarafından 5 yıllığına görevlendirilmiştir.

Hastane yönetimi adına Başhekim Yardımcısı

Başkan:
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

Üyeler:

 •  Uzm. Dr. Serap İSKENDER
 •  Uzm. Dr. Ahmet YENİSOLAK
 •  Uzm. Dr. Nilgün ESEN BÜLBÜL
 •  Uzm. Dr. Münür ŞAHİNOĞLU
 •  Opr. Dr. Ali GÜNER
 •  Mik. Uzm. Dr. Kıvanç ÇUBUKÇU
 •  Ecz. Hatice ZİYREK
 •  Mik. Uzm. Dr. Meral CİHANYURDU
 •  Biyolog Hanife TAKAOĞLU
 •  Hst. Md. Erkan BULUT
 •  Başhemşire Şükran KESKİN
 •  E.K.K Hem. Aysel KARADENİZ
 •  E.K.K Hem. Selma ALTUNTAŞ
 •  Ameliyathane Sor. Hem. Çiğdem ERGÜN
 •  D.Y.B.Ü Sor. Hem. Nurkan MERTŞAHİN
 •  M.S.Ü. Sor. Hem. Fatma ERDEM                                                       


ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
  Enfeksiyon kontrol komitesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Bilimsel esaslar çerçevesinde, yataklı tedavi kurumunun özelliklerine ve şartlarına uygun bir enfeksiyon kontrol programı belirleyerek uygulamak, Yönetime ve ilgili bölümlere bu konuda öneriler sunmak,
 2. Güncel ulusal ve uluslararası kılavuzları dikkate alarak yataklı tedavi kurumunda uygulanması gereken enfeksiyon kontrol standartlarını yazılı hale getirmek, bunları gerektikçe güncellemek,
 3. Yataklı tedavi kurumunda çalışan personele, bu standartları uygulayabilmeleri için devamlı hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak ve uygulamaları denetlemek,
 4. Yataklı tedavi kurumunun ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun bir sürveyans programı geliştirmek ve çalışmalarının sürekliliğini sağlamak,
 5. Hastane enfeksiyonu yönünden, öncelik taşıyan bölümleri saptayarak ve bulgulara göre harekete geçerek, hastane enfeksiyon kontrol programı için hedefler koymak, her yılın sonunda hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını değerlendirmek ve yıllık çalışma raporunda bu değerlendirmelere yer vermek,
 6. Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve sarf malzeme alımlarında, ilgili komisyonlara görüş bildirmek; görev alanı ile ilgili hususlarda, yataklı tedavi kurumunun inşaat ve tadilat kararları ile ilgili olarak gerektiğinde Yönetime görüş bildirmek,
 7. Hastalar veya yataklı tedavi kurumu personeli için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi durumunda, gerekli incelemeleri yapmak, izolasyon tedbirlerini belirlemek, izlemek ve böyle bir riskin varlığının saptanması durumunda, ilgili bölüme hasta alımının kısıtlanması veya gerektiğinde durdurulması hususunda karar almak,
 8. Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini dikkate alarak, antibiyotik kullanım politikalarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve yönlendirmek,
 9. Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların seçimi ile ilgili standartları belirlemek, standartlara uygun kullanımını denetlemek,
 10. Üç ayda bir olmak üzere, hastane enfeksiyonu hızları, etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans raporunu hazırlamak ve ilgili bölümlere iletilmek üzere Yönetime bildirmek,
 11. Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanan yıllık faaliyet değerlendirme sonuçlarını Yönetime sunmak,
 12. Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından iletilen sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karar almak ve Yönetime iletmek

             Enfeksiyon kontrol komitesi, görev alanı ile ilgili olarak, gerekli gördüğü durumlarda çalışma grupları oluşturabilir.
             12.09.2008 tarihinde “Sterilizasyon -Dezenfeksiyon Alt Kurulu” kurulmuştur. Kurul 17.06.2011 tarihindeki E.K.K ‘ sinin yapmış olduğu toplantı kararıyla kurul yeni HKS’ ye göre yeniden yapılandırılmıştır. Aşağıda ismi geçenler kurulda görevlendirilmiştir.
  
  Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünde Uzman olan 1’er kişi ve bir hemşireden oluşur.

 •  Uzm. Dr. Meral CİHANYURDU
 •  Uzm. Dr. Serap İSKENDER
 •  Op. Dr. Ali GÜNER
 •  Endoskopi Ünitesi Sor. Hem. Bilgin LERMİ

  Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Kurulu’nun görev, yetki ve sorumlulukları;

 •  Merkezi Sterilizasyon Ünitesi’nin çalışma düzenini sağlamak,
 •  Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde, Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin hazırladığı politikalar doğrultusunda dekontaminasyon, dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemlerinin uygulanmasını sağlamak,
 •  Merkezi Sterilizasyon Ünitesi personellerinin çalışma düzenini sağlamak, gerekli eğitimleri vermek,
 •  Sarf ve demirbaş malzemelerin ihtiyacını belirlemek, cihazların periyodik bakımlarını yaptırmak ve arızalı cihazların takibi ve tamirini sağlamak,
 •  Çalışma düzenini sağlamak için uygun formları oluşturmak,

            26.09.2008 tarihinde “ Antibiyotik Kontrol Ekibi “ kurulmuştur. 17.06.2011 tarihindeki E.K.K ‘ sinin yapmış olduğu toplantı kararıyla kurul yeni HKS’ ye göre yeniden yapılandırılmıştır. Aşağıda ismi geçenler kurulda görevlendirilmiştir.
             Antibiyotik Kontrol Ekibinde, Enfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı, Cerrahi branşlardan bir uzman, Pediatri uzmanı ve Eczacı’ dan dan oluşur.

 •  Uzm. Dr. Ahmet YENİSOLAK
 •  Uzm. Dr: Kıvanç ÇUBUKÇU
 •  Op.  Dr. Ömer Faruk ÖZKAN
 •  Pediatri uzmanı Münür ŞAHİNOĞLU
 •  Ecz. Hatice ZİYREK

Antibiyotik kontrol kurulu Görev ve yetkileri:

 •  Antibiyotik kullanım kurallarını belirlemek.
 •  Hekimlere yönelik doğru antibiyotik kullanım politikalarını içeren el kitaplarını hazırlamak, eğitim toplantıları düzenlemek.
 •  Kısıtlı antibiyotik raporlama sistemini uygulamak.
 •  MO antibiyotiklere direnç durumunu sürekli takip etmek ve kliniklere duyurmak üzere EKK sunmak.
 •  Hastane eczanesine alınması gereken antibiyotiklerin çeşit ve miktarlarını hesaplamak ve EKK ya sunmak.
 •  Antibiyotik reçetelerinin yazılmalarına ilişkin detaylı prosedürler hazırlamak ve denetlemek.
 •  Cerrahi kliniklerle birlikte profilaktik antibiyotik kullanım protokollerini belirleyip EKK ya sunmak.

 

 


Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kaşüstü Mahallesi Topal Osman Sokak No:7 Yomra / TRABZON
Tel : ( 0462 ) 341 56 56, ( 0462 ) 341 56 30 - 38, ( 0462 ) 341 56 58 - 63

Akgün Yazılım © 2015 Tüm Hakları Saklıdır